Aktywnie i efektywnie. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”PRODUKCJA!

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” kończy właśnie kolejny dwunasty już rok swojej działalności na rzecz obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Upływający rok był niezwykle aktywny w działalności grupy. Realizując zadania związane z aktywizacją lokalnej społeczności, uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy prawie czterdzieści różnego rodzaju wydarzeń w tym również promujących obszar naszej LGD. Braliśmy udział w targach oraz wystawach, na których prezentowaliśmy nie tylko walory turystyczne terenu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, ale również promowaliśmy lokalne gospodarstwa agroedukacyjne, lokalne produkty czy lokalnych rzemieślników. Stoisko LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” można było spotkać na Targach AGROTRAVEL w Kielcach, Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie czy Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”. Sukcesem okazał się również udział LGD w organizowanym w Bochni przez LGD Dolina Raby VIII Festiwalu Rosołu. Jury pod przewodnictwem Sylwii Ładygi/Ostra na Słodko za najsmakowitszy rosół polski uznało ten przygotowany przez drużynę LGD “Zielony Wierzchołek Śląska” w składzie Janina Koślik, Teresa Kała, Elżbieta Sochacka, Janina Zawierucha. Zdobyliśmy również Grand Prix Festiwalu.

Organizując rajdy rowerowe na Liswarciańskim Szlaku Rowerowym promowaliśmy aktywną turystykę. Zwieńczeniem tej części naszej działalności był I Cross Rowerowy „Zielonego Wierzchołka Śląska” organizowany w ramach Biegu Jesiennego im. Red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach. W sierpniu 2018 realizując wspólnie z LGD Bractwo Kuźnic, LGD Partnerstwo Północnej Jury oraz LGD Perła Jury projekt w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020 odwiedziliśmy Lokalne Grupy Działania działające na terenie rumuńskiego Siedmiogrodu. W 2018 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” brała również aktywny udział w pracach Polskiej Sieci LGD, regionalnej Śląskiej Sieci LEADER oraz w działającej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grupie Tematycznej ds. podejścia LEADER, w której przedstawicielem Śląskiej Sieci LEADER jest kierownik biura Marcin Świerczyński. Poza wyżej wymienioną działalnością w 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłosiła również kilka naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach których organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne mogły starać się o dofinansowanie realizacji swoich pomysłów oraz zamierzeń. W sumie w 2018 roku odbyło się 9 naborów wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 2 547 500,00, w których złożono 64 aplikacje w tym 24 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W 2019 roku planujemy kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. projektów parasolowych. Nabory na pozostałe działania będą uzależnione od stopnia realizacji podpisanych z beneficjentami umów. W zakresie działań aktywizacyjnych i promocyjnych planujemy zintensyfikować swoje działania w kierunku promowania naszego obszaru jako atrakcyjnego terenu do uprawiania aktywnej turystyki z wykorzystaniem naturalnych, historycznych oraz kulturowych atrakcji obszaru LGD. Mamy nadzieje, że nabyte z końcem bieżącego roku członkostwo LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Śląskiej Organizacji Turystycznej pomoże w realizacji tych zamierzeń. Rok 2019 będzie również ważny pod względem dyskusji nad kształtem funkcjonowania w Polsce programów UE na lata 2021-2027. W dyskusjach o tym, jaki będzie udział programu LEADER we wspólnej polityce rolnej i na jaką wysokość wsparcia będziemy mogli liczyć w przyszłym okresie programowania członkowie oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” z pewnością wezmą aktywny udział.

Materiał zrealizowany dzięki LGD

Miejska TV