Jak usuwać zielone odpady w Częstochowie?

W Częstochowie stopniowo wprowadzane są zmiany związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Dotyczy to również znikających kontenerów na odpady zielone.

Kontenery powinniśmy nazywać Terenowymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych. W różnych dzielnicach można je spotkać przez cały rok, a służą właśnie zbiórce roślin. Część została lub zostanie zlikwidowana, przez co Straż Miejska zmuszona jest walczyć z przyzwyczajeniami mieszkańców, którzy wciąż pozostawiają śmieci w znanych sobie miejscach. Tego rodzaju punkty są stosunkowo licznie rozmieszczone w Częstochowie, w sumie w 37 lokalizacjach.

Może z nich korzystać we własnym zakresie każdy mieszkaniec. Część kontenerów zostanie jednak zlikwidowana. Wiąże się to uchwałą radnych z 16 maja, która dotyczyła regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Częstochowy. Od 1 lipca tego roku odpady zielone wytworzone przez mieszkańców, co dotyczy skoszonej trawy, chwastów czy liści, będą gromadzone w pojemnikach na odpady biodegradowalne oraz dostarczonych workach, a następnie odbierane bezpośrednio z posesji.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Z informacji z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa częstochowskiego magistratu wynika, że dotąd, tj. do 3 czerwca zlikwidowane zostały dwa punkty. Jeden leżał w lokalizacji, która kolidowała z prowadzoną inwestycją, natomiast drugi, jak zweryfikowano, leżał w obrębie działki prywatnej. – Powodem decyzji samorządu o likwidacji kontenerów na odpady zielone były trudności z utrzymaniem porządku w ich rejonie, związane m.in. z ilością odpadów, jakie trafiały do (lub w okolice) kontenerów. Jednym z głównych problemów było pozostawianie tam odpadów innego typu, np. wielkogabarytowych, poremontowych, które nie powinny tam trafiać. Ich tryb odbioru jest inny – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W maju pojawił się problem w rejonie ulic Poleskiej, Bystrej i Artyleryjskiej, gdzie nie wolno obecnie pozostawiać odpadów, czego nie respektowali mieszkańcy. Skutkowało to nakładaniem mandatów i dawaniem pouczeń przez miejskich funkcjonariuszy. Likwidacja części kontenerów nie oznacza jednak, że częstochowianie zostaną pozostawieni sami sobie. – Odbiór odpadów zielonych bezpośrednio z domów daje szansę na większą kontrolę nad strumieniem tego typu odpadów i może pozwolić zracjonalizować koszty związane z ich odbiorem – stwierdza magistrat – a także poprawić stan utrzymania porządku i czystości w mieście.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl

Więcej: Znikają kontenery na zielone odpady

Miejska TV