Dzieci w częstochowskim żłobku jednak nie będą musiały być szczepione

Rada Miasta uchwaliła, że w trakcie rekrutacji do Żłobka Miejskiego preferowane będzie przyjmowanie dzieci, które podlegają obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Wojewoda śląski uznał, że decyzja częstochowskich radnych jest nieważna.

W maju tego roku Rada Miasta zmieniła statut Żłobka Miejskiego. Dotychczas placówka w pierwszej kolejności, jak wynika z procedury rekrutacji, zapewniała opiekę dzieciom już uczęszczającym do ”Reksia”, z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnym oraz objętym pieczą zastępczą. Władze naszego miasta uznały, że preferowane w procesie rekrutacji do placówki będą miały też m.in. dzieci, których rodzic lub opiekun prawny przedłoży oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych, lub które zostały z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych. Ponownie zakwestionowano przepisy dotyczące tej kwestii.

25 czerwca ogłoszono rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie częstochowskiej uchwały, ponieważ wojewoda sprawuję kontrolę nad zgodnością z prawem przegłosowywanych przepisów. Katowickie władze odwołały się m.in. do ustawy sprzed dwóch lat i zwróciły uwagę, że zmiany w prawie miały ”na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie obowiązku preferencyjnego traktowania dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki”. Inaczej mówiąc, rząd założył, że pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka i klubu dziecięcego będą miały głównie dzieci niepełnosprawne oraz posiadające liczne rodzeństwo. Tymczasem rekrutacja szczepionych dzieci przed innymi, zdaniem wojewody, wykracza poza te plany, a co istotne, Częstochowa właśnie na zmianach z 2017 r. miała oprzeć swoje decyzje.

[huge_it_slider id=”1″]

 

Kolejny problem dotyczy prywatności. Rodzic starający się o przyjęcie do placówki podaje szereg danych, takich jak data urodzenia i PESEL dziecka, adres, miejsce swojej pracy, ale również informacje o stanie zdrowia, diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Według nadzorcy nie ma obowiązku mówienia o odbytych szczepieniach, a dotyczy to chorób, uczuleń i podobnych im kwestii.

Wojewoda stwierdził nieważność częstochowskiej uchwały w całości. Radni mogliby teraz odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. – Podjęliśmy wczoraj decyzję, że nie wysyłamy skargi tak, jak w przypadku przedszkoli do WSA, tylko będziemy procedować kolejną uchwałę żłobkową – wyjaśnia radna Jolanta Urbańska (KO), inicjatorka zmian. Obecnie, z powodu stwierdzenia nieważności, rodzic lub opiekun nie będzie musiał dostarczać do Żłobka Miejskiego ”Reksio” oświadczenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Listy przyjętych dzieci zostały wywieszone 24 czerwca. Nabór trwał do maja, natomiast w sierpniu rodzice będą podpisywać umowy o świadczenie opieki z dyrektorem placówki.

Krzysztof Rygalik
rygalik@miejska.info.pl
Fot.: Urząd Miasta Częstochowy

Więcej: Szczepionki przegłosowane
Więcej: Do częstochowskiego żłobka pierwszeństwo będą miały szczepione dzieci?
Więcej: O szczepionkach zdecyduje sąd

Miejska TV