Częstochowski MZDiT bada natężenie ruchu na drogach

Władze Częstochowy zwracają uwagę, że liczba samochodów przejeżdżających częstochowskim odcinkiem DW 908 znacznie wzrosła po otwarciu części A1 między Pyrzowicami a węzłem Częstochowa-Południe. Badania o podobnym charakterze MZDiT zapowiada na miejskim odcinku DK-91.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie poinformował, że po przeprowadzonych badaniach natężenia ruchu w ciągu ul. Gościnnej stwierdził wzrost liczebności wszystkich pojazdów przemierzających DW 908 w Częstochowie w obu kierunkach z ok. 8 tys. do ok. 18 tys. pojazdów na dobę. Jest to porównanie natężenia ruchu przed i po otwarciu nowego autostradowego odcinka A1 Pyrzowice – Częstochowa Dźbów. W sprawdzanych punktach nie stwierdzono istotnego wzrostu ruchu aut ciężarowych, co ma związek z wprowadzeniem ograniczenia tonażowe dla aut zjeżdżających z autostrady do miasta. GDDKiA na koniec roku planuje również zakończenie prac przy autostradowej obwodnicy Częstochowy.

Magistrat przypomina, że w latach 2016-2018 kosztem 44,6 mln zł odcinek DW 908 na przebiegu ulic Gościnnej, Powstańców Warszawy i Dźbowskiej wraz z przedłużeniem alei Bohaterów Monte Cassino został gruntownie przebudowany przez samorząd z udziałem środków unijnych. Obecnie DW 908 służy jako łącznik między A1 a DK1.

Według zapowiedzi analogiczne badania wielkości ruchu będą prowadzone przez MZDiT na ulicach Warszawskiej i Rędzińskiej, ponieważ na miejskim odcinku DK-91 także zauważalne są większe natężenie ruchu i utrudnienia w jego płynności. Wynika to m.in. z prowadzonych już poza granicami Częstochowy prac budowlanych w ciągu DK-1 na terenie gminy Mykanów na wysokości włączenia A1 w ciąg DK-1.

GDDKiA informuje natomiast, że obecna organizacja ruchu ma charakter tymczasowy. Według urzędu ewentualne naprawy pogorszonych konstrukcji dróg, które powstały wskutek transportu związanego z budową autostrady, leżą po stronie wykonawcy. Ten przed przystąpieniem do realizacji zadania i po jego zakończeniu jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg publicznych. Główna Dyrekcja nie bierze również odpowiedzialności za indywidualnych użytkowników, stwierdzając, że nie dysponują narzędziami prawnymi, aby zabronić korzystania z dróg użytkownikom, którzy są do tego uprawnieni.

Na niszczenie dróg lokalnych w trakcie budowy autostrady i zwiększenie natężenia ruchu zwracał również uwagę np. powiat częstochowski, którego Zarząd skierował w sierpniu stanowisko do Prezesa Rady Ministrów. ”W 2019 r. rozpoczęto budowę autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. To wielkie i bardzo celowe przedsięwzięcie komunikacyjne, zarówno dla Polski, jak i dla Europy. Jednakże dla mieszkańców naszych powiatów pojawiły się z tego powodu bardzo duże problemy dotyczące lokalnego ruchu komunikacyjnego – napisali samorządowcy. – Autostrada A-1 na tym odcinku budowana jest – jako jedyny taki przypadek w Polsce – na istniejącym śladzie drogi ogólnokrajowej DK-1. W związku z tym użytkownicy nie mają żadnej alternatywy objazdów, jak tylko przez drogi lokalne, na których natężenie ruchu wzrosło kilkukrotnie.

Pismo jest kierowane w imieniu społeczności powiatu częstochowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego. Włodarze zwracają uwagę, że połączenia ulegają gwałtownej degradacji i poprosili o wprowadzenia zmian w prawie, które pozwolą na zwiększenie dofinansowania do kosztów odbudowy dróg gminnych i powiatowych.

KR
Fot.: GDDKiA

[huge_it_slider id=”1″]

 

Miejska TV