Regulamin portalu

 

Regulamin korzystania z portalu Miejska

 

Rozdział I
Definicje.

 1. Jako portal Miejska rozumiemy stronę internetową miejska.info.pl znajdującą się pod adresami: miejska.info.pl,  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z portalu miejska.info.pl.

Rozdział II
Zasady korzystania z 
portalu Miejska.

 1. Korzystanie z portalu Miejska jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Na portalu Miejska wyłączona jest możliwość komentowania artykułów przez Użytkowników.
 3. Portal ze względu na bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników nie zawiera formularzy kontaktowych. 
 4. Kontakt z redakcją jest możliwy drogą telefoniczną i email. Dodatkowo Użytkownik może kontaktować się z redakcją po przez portale społecznościowe.
 5. Redakcja portalu miejska.info.pl zastrzegają sobie prawo usuwania informacji (tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp.) bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał.

 

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu.

 1. Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu ma prawo do:
  • edytowania Informacji zawartych w portalu Miejska,
  • Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny,
  • Ponadto Administrator ma prawo do wglądu do danych zapisanych w bazie portalu Miejska.
 2. Właściciel i Administratorzy ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności
  • zmianę przepisów prawnych,
  • utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w portalu Miejska,
  • istotną awarię sprzętu.
 3. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z portalu Miejska;
  • za problemy w funkcjonowaniu portalu jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z portalu Miejska przez Użytkowników;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • przerwy w świadczeniu portalu miejska.info.pl zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Portalu;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od portalu Miejska.

 

Rozdział IV
Ustalenia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: kontakt@miejska.info.pl


Miejska

 

Zapoznaj się również z:

Polityka prywatności

Miejska TV